УЩІЛЬНЕНІ ПОСІВИ ЯК ОЩАДЛИВО-ЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛОЩІ

0
11464

На сучасному етапі розвитку сільського господарства в умовах зростання цін на паливно-мастильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин та насіння, а також скорочення площ зрошуваних земель основним напрямом збільшення виробництва продукції є вдосконалення технології вирощування овочевих культур на основі раціонального використання посівних площ, води для зрошення та сонячної енергії (ФАР).

За вирощування овочевих культур у широкорядних посівах (1,4 м і більше) молоді рослини на ранніх стадіях росту і розвитку не повністю використовують площу міжрядь, що зменшує ефективність її використання. Зважаючи на це, вагомого значення набуває виробництво овочевої продукції в ущільнених посівах з урахуванням алелопатичних зв’язків між ущільненими і ущільнюючими рослинами. Перевагами ущільнених посівів є збільшення виходу сумарної продукції, а також сукупного прибутку з одиниці посівної площі основних і ущільнюючих рослин; економія місця на земельній ділянці; збільшення тривалості використання землі впродовж вегетаційного періоду.

кавун+кукурудза

Томат та кабачок є провідними овочевими рослинами на зрошуваних землях Степу України (у структурі посівних площ займають 25–30 %). Експериментальні дослідження вирощування томату та кабачка в умовах ущільнення посіву виконували за краплинного зрошення  шляхом постановки польових дослідів з шириною міжрядь 1,4 м. Грунт – звичайний середньосуглинковий чорнозем. Вивчали ущільнення посіву томату (сорт Лагідний) цибулею шалот на зелене перо (сорт Джигіт) та кукурудзою цукровою молочно-воскової стиглості (сорт Делікатесна). Контроль – варіант без ущільнення. Ущільнюючі рослини висівали і висаджували у міжряддя томату. Густота сівби томату – 30–31 тис. шт./га, кукурудзи цукрової – 14–15 тис. шт./га, цибулі шалот – 80–85 тис. шт./га.

Ущільнення міжрядь кабачка проводили буряком столовим на пучкову продукцію та кукурудзою цукровою молочно-воскової стиглості з густотою рослин відповідно 75–80 тис. шт./га, 105–110 тис. шт./га та 14–21 тис. шт./га. При розробці технології вирощування кабачка в умовах ущільнення використані сорти: кабачок Чаклун, буряк столовий Гопак, кукурудза цукрова Делікатесна.

Технологічні прийоми вирощування томату, кабачка та ущільнювачів – загальноприйняті для зони північного Степу України. Попередник – озима пшениця. Сівбу томату здійснюють в оптимальні агростроки, висадку розсади – у другій декаді травня. Ущільнюючу культуру – цибулю шалот висаджують на глибину 4–5 см з густотою 80–85 тис. шт./га за першої можливості роботи у полі ще до сівби та висадження розсади основної культури. Другий ущільнювач – кукурудзу цукрову висівають у третій декаді квітня. Збирання цибулі на зелене перо (разом із цибулиною) починають за довжини листків 25–30 см, не допускаючи їх огрубіння, а качанів кукурудзи цукрової – за настання молочно-воскової стиглості.

салат+картопля

В умовах вирощування кабачка за ущільнення посіву буряк столовий висівають у ранні строки з відстанню між рядками 140 см (середина міжрядь кабачка). На початку утворення другої пари справжніх листків формується густота рослин буряка на відстані 4–6 см, що забезпечує густоту 105–110 тис. шт./га. Збирають буряк з гичкою, коли коренеплоди досягають 2–5 см у діаметрі. Сівба кабачка проводиться у другій–третій декадах квітня за схемою 140 х 70 см. Норма висіву – 3–4 кг/га. Густота рослин кабачка 9–10 тис. шт/га. Молоді зав’язі кабачка при довжині плодів 15–20 см збирають регулярно з інтервалом 3–4 доби, не допускаючи їх переростання.

Сумарний врожай основної культури та рослин–ущільнювачів з визначенням економічної ефективності вирощування в умовах ущільнення посіву розраховували після завершення збирання врожаю обох культур.

Урожайність томату в контрольному варіанті за розсадного способу вирощування в середньому за три роки становила 42,2 т/га, за безрозсадного – 37,7 т / га, а за ущільнення посіву вона зменшувалась на 1,6–1,7 т/га і була в межах похибки досліду. Більш помітне зниження врожаю плодів (2,7–3,1 т/га, або 6,4–8,2 %) відносно контролю встановлено в умовах ущільнення кукурудзою цукровою. Додатково одержано цибулі шалот на зелене перо 9,3–8,9 т/га, кукурудзи цукрової – 2,5–2,6 т/га.

Вищу сумарну врожайність з одиниці посівної площі (49,8 т/га) встановлено за ущільнення цибулею шалот за розсадного способу вирощування, що вище за контроль на 7,6 т/га (18,0 %). Сумарний урожай томату та кукурудзи цукрової був у межах контрольного варіанту (відповідно 42,0–42,1 т/га та 37,7–37,2 т/га).

кавун+кабачки

За ущільнення посіву кабачка буряком столовим та кукурудзою цукровою одержано відповідно 32,2 та 31,3 т/га плодів. Урожайність додаткової продукції буряка столового та кукурудзи цукрової склала 9,4 та 2,4 т/га. Вищий сумарний врожай з одиниці посівної площі – 41,6 т/га встановлено за ущільнення кабачка буряком столовим при густоті рослин 105–110 тис. шт./га. Згідно одержаних даних незначний недобір урожаю основних культур компенсується урожаєм рослин-ущільнювачів.

Розрахунок економічної ефективності вирощування томату в умовах ущільнення показує, що сукупний прибуток становив 87,0–146,6 тис. грн/га, що перевищує контроль на 4,6–48,6 тис. грн/га, за збільшення рівня рентабельності на 6,5–21,0 %. Вищий сукупний прибуток (146,6–124,5 тис. грн/га) одержано в умовах ущільнення томату цибулею шалот на зелене перо з рівнем рентабельності 186,3–199,8 %, що вище порівняно з посівом без ущільнення відповідно на 48,6–42,1 тис. грн/га та 21,0 %, а за ущільнення кукурудзою цукровою сумарний врожай на рівні контролю 42,1 т/га при зростанні чистого прибутку на 9,7 тис. грн/га рентабельності на 12,7 %.

Вирощування кабачка за ущільнення буряком столовим з густотою 105–110 тис. шт./га у порівнянні з відомою технологією збільшувало сумарний врожай плодів кабачка та пучкового товару буряка столового на 7,7 т/га, чистий прибуток на 22,2 тис. грн/га, рентабельність на 20,5%.

буряк+картопля

Висновки. За результатами досліджень розроблено елементи технології вирощування томату та кабачка за ущільнення посівів в умовах північного Степу України, що забезпечують збільшення виходу овочевої продукції з одиниці площі за рахунок рослин-ущільнювачів.

  1. В умовах ущільнення посіву томату цибулею шалот на зелене перо вищий сумарний урожай (49,8 т/га) досягається за розсадного способу вирощування, за безрозсадного – дещо нижче (45,0 т/га), приріст урожаю – 7,6–7,3 т/га. А за ущільнення кукурудзою цукровою він знаходився у межах контролю (42,1; 37,1 т/га).
  2. Ущільнення міжрядь томату цибулею шалот та кукурудзою цукровою забезпечило додатковий врожай ущільнювачів відповідно 9,3–8,9 т/га та 2,5–2,6 т/га.
  3. Вищий сукупний прибуток (146,6 тис. грн/га) та рівень рентабельності (186,3 %) одержано за ущільнення розсадного томату, дещо нижче – безрозсадного (відповідно 124,5 тис. грн/га і 199,8 %), що вище за вирощування без ущільнення (відповідно на 46,4 тис. грн/га і 21,0 % та 42,0 тис. грн/га і 11,7 %).
  4. В умовах ущільнення посіву кабачка буряком столовим вищий сумарний врожай з одиниці посівної площі – 41,6 т/га встановлено при густоті ущільнювача 105–110 тис. шт./га.
  5. Вищий сукупний прибуток (65,3 тис. грн/га) та рівень рентабельності (191,5 %) одержано за ущільнення кабачка буряком столовим, що вище за вирощування без ущільнення на 22,2 тис. грн/га і 20,5 %.
  6. Наукові розробки захищена патентами на корисну модель № 136078 «Спосіб вирощування томату в ущільнених посівах» та № 136079 «Спосіб вирощування кабачка в умовах ущільнення посіву».

В. Ф.Заверталюк, кандидат сільськогосподарських наук

В. О. Богданов, кандидат сільськогосподарських наук

І.І. Колесник, кандидат сільськогосподарських наук

Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва НААН

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here