Окупність мінеральних добрив на посівах цукрової кукурудзи

0
111381

В умовах зрошення провідна роль у підвищенні врожайності сільськогосподарських культур та поліпшенні якості продукції рослинництва належить мінеральним і органічним макро- і мікродобривам (фото 1). Збалансоване, раціональне, повноцінне органо-мінеральне живлення забезпечує формування здорового рослинного організму, здатного ефективно протидіяти стресовим впливам біотичного та абіотичного походження, створює необхідні передумови для максимально ефективного використання агроценозом природних факторів продуктивності культури (світла, тепла, повітря, вологи, тощо).

Кукурудза цукрова є перспективною овочевою культурою з надзвичайно високою економічною ефективністю виробництва (рівень рентабельності часом сягає нечуваних 400-500%), яка набуває все більшої популярності в Україні (фото 2). Піднесенню національного виробництва якісної цукрової кукурудзи в державі сприятиме широка, всебічна розробка питань агротехнології культури в різних виробничих і ґрунтово-кліматичних умовах. Саме вдосконаленню елементів технології вирощування цукрової кукурудзи в умовах півдня України за краплинного зрошення було присвячено наші дослідження, які виконувалися впродовж 2014–2016 рр. на базі СК “Радянська земля” Білозерського району Херсонської області згідно сучасної методики дослідної справи в агрономії. Одним із важливих питань, поставлених нами в ході експериментальних досліджень, було вивчення ефективності використання мінеральних добрив культурою за різної глибини полицевої оранки (20-22 і 28-30 см), фону живлення (без добрив, N60P60, N120P120) та густоти рослин (35, 50, 65 і 80 тис./га), що є особливо актуальним за зростання цін на мінеральні добрива.

Агротехніка вирощування кукурудзи цукрової сорту Брусниця (вітчизняний сорт, оригінатор — Сквирська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва НААН) у дослідах базувалася на сучасних рекомендаціях для зрошуваних умов України (фото 3). Мінеральні добрива вносили під основний обробіток ґрунту. Необхідну густоту посівів формували в фазу 3-5 листків культури вручну. Режим зрошення полягав у підтриманні вологості ґрунту в активному шарі (0-30 см до фази 7-8 листків та 0-50 см протягом решти періоду вегетації культури) на рівні 80% НВ шляхом поливів через систему краплинного зрошення. Збирання та облік урожаю товарних качанів (згідно ДСТУ 8594:2015 «Кукурудза цукрова свіжа (качани). Технічні умови») проводили на початку фази молочно-воскової стиглості зерна вручну.

Результатами дослідів було встановлено, що досліджувані елементи агротехніки суттєво впливають на показники ефективності використання мінеральних добрив кукурудзою цукровою, а саме на окупність одиниці діючої речовини внесених мінеральних добрив урожаєм товарних качанів (таблиця 1).

Таблиця 1 — Окупність 1 кг діючої речовини мінеральних добрив урожаєм товарних качанів кукурудзи цукрової, кг (середнє за 2014-2016 рр.)

Глибина оранки, см

Густота стояння рослин, тис/га

Фон живлення

N60P60

N120P120

В обгортках

Без обгорток

В обгортках

Без обгорток

20-22

35

118,17

92,67

80,17

62,75

50

135,67

105,17

92,83

73,42

65

167,17

127,83

116,67

91,08

80

147,00

113,33

102,67

79,83

28-30

35

104,83

81,50

67,92

51,92

50

120,67

92,50

78,75

61,33

65

136,67

104,17

92,25

71,58

80

121,67

94,00

80,17

63,00

 

Збільшення глибини полицевої оранки з 20-22 до 28-30 см знижує окупність мінеральних добрив. Окупність 1 кг діючої речовини врожаєм за поглибленого обробітку ґрунту виявилася в середньому нижчою на 16,6%. Внесення мінеральних добрив подвійною нормою N120P120 приводить до зменшення віддачі 1 кг діючої речовини врожаєм порівняно з нормою N60P60 в середньому на 32,0%, що вказує на поступове зниження ефективності використання мінеральних добрив зі зростанням норми їх внесення. Поясненням цього явища є поступове зниження цінності фактора мінерального живлення із його подальшим поліпшенням, оскільки тоді відбувається зміщення балансу між факторами життя рослин і удобрення вже не є головним лімітуючим фактором розвитку. Поступове збільшення густоти рослин кукурудзи цукрової від 35 до 65 тис./га збільшує окупність мінеральних добрив у середньому на 27,3%, подальше загущення до 80 тис./га приводить до зниження  ефективності їх використання культурою на 13,2% через падіння продуктивності культури внаслідок посиленої внутрішньовидової конкуренції культурних рослин у рамках агрофітоценозу. Мінімальну окупність мінеральних добрив урожаєм кукурудзи цукрової встановлено на варіанті з полицевою оранкою на глибину 28-30 см, фоном живлення N120P120 та густотою рослин 35 тис./га — 67,92 і 51,92 кг товарних качанів у обгортках і без них, відповідно, на 1 кг діючої речовини добрив. Найвищу ефективність використання мінеральних добрив кукурудзою цукровою отримано на варіанті з оранкою на глибину 20-22 см, фоном живлення N60P60 та загущенням рослин 65 тис./га — 167,17 і 127,83 кг товарних качанів у обгортках і без них, відповідно, на 1 кг діючої речовини добрив.

Розрахунок коефіцієнту відносної величини окупності мінеральних добрив урожаєм товарних качанів залежно від вартості внесених мінеральних добрив (аміачної селітри та амофосу марки 12:52) і вартості одержаного врожаю (із розрахунку за поточними оптовими цінами реалізації) показав, що максимальну окупність із коефіцієнтом 66,6 забезпечив варіант досліду з внесенням мінеральних добрив дозою N60P60 за оранки на глибину 20-22 см і густоти посівів культури 65 тис./га (таблиця 2).

Таблиця 2 — Коефіцієнт окупності мінеральних добрив (середнє за 2014-2016 рр.)

Глибина оранки, см

Густота стояння рослин, тис/га

Фон живлення

N60P60

N120P120

20-22

35

43,7

13,1

50

53,1

15,9

65

66,6

20,3

80

61,0

18,8

28-30

35

40,7

11,5

50

48,8

13,8

65

56,1

16,2

80

54,0

15,0

 

Мінімальним коефіцієнт окупності був за глибокої оранки на 28-30 см та подвійного фону живлення N120P120 на зріджених (35 тис./га) посівах кукурудзи цукрової — 11,5.

Аналіз розміру відносної прибавки врожаю товарних качанів кукурудзи цукрової за різних фонів живлення в досліді показав, що максимальною вона виявилась за дози внесення мінеральних добрив N60P60 під основний обробіток ґрунту на глибину 20-22 см за густоти рослин культури 65 тис./га і склала 4,66 та 5,98 т/га порівняно з неудобреним агрофоном (таблиця 3).

Таблиця 3 — Прибавка врожаю товарних качанів кукурудзи цукрової від мінеральних добрив відносно неудобреного фону, т/га (середнє за 2014-2016 рр.)

Глибина оранки, см

Густота стояння рослин, тис/га

Фон живлення

N60P60

N120P120

В обгортках

Без обгорток

В обгортках

Без обгорток

20-22

35

3,49

2,89

6,02

4,86

50

4,32

3,46

7,32

5,97

65

5,98

4,66

9,95

7,92

80

4,83

3,85

8,33

6,62

28-30

35

2,23

1,89

4,09

3,23

50

2,75

2,22

4,96

4,02

65

3,42

2,68

6,29

5,02

80

2,76

2,27

5,08

4,16

 

При цьому абсолютна прибавка врожаю виявилася найбільшою за оранки на глибину 20-22 см, загущення рослин 65 тис./га та подвійного фону живлення N120P120, і склала 7,92 та 9,95 т/га товарних качанів без обгорток і в них відповідно. Найменшою відносна прибавка врожаю товарних качанів виявилась за основного обробітку ґрунту на глибину 28-30 см, фону живлення N120P120, загущення рослин 35 тис./га і коливалась від 1,34 до 1,86 т/га. Варто зазначити істотне (на 58,52%) зниження відносних прибавок урожаю товарних качанів кукурудзи цукрової за глибокої оранки. Це пояснюється особливостями поширення кореневої системи кукурудзи цукрової, вирощуваної за краплинного зрошення. Основна маса коренів, що активно працюють на віддачу врожаєм, розташована у шарі грунту 0-20 см. При цьому внесення мінеральних добрив під глибоку оранку привело до загортання їх на глибину, з якої ефективність засвоєння поживних речовин коренями рослин знижується, що в свою чергу знайшло своє відображення у зниженні окупності мінеральних добрив і менших величинах відносної прибавки врожаю кукурудзи цукрової.

Отже, внесення мінеральних добрив підвищеними дозами не завжди може бути економічно виправданим і доцільним. Звичайно, високі дози поживних речовин сприятимуть формуванню максимально можливої продуктивності культури, проте варто враховувати баланс між гонитвою за рекордними врожаями та отриманням рекордних прибутків, які часто-густо вимагають кардинально протилежного підходу до формування агротехнології.

П.В. Лиховид,  к. с.-г. н., с. н. с. Інституту зрошуваного землеробства НААН

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here